รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2นายสำเนียง อัตไพบูลย์ 054-079867-90817969179
101อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)นางลักษณา จันธิมา   
102บ้านปงสนุก    
103ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)นางวรนิษฐา คำยศ  นิยะดาปัญญ
104บ้านกิ่วแก้วนางสาววรุณรัศม์ รัตนพงษ์โอฬาร   
105บ้านยางขามนายปิยชาติ ธงสัตย์   
108บ้านจุนนายมนตรี มณีวรรณ   
109บ้านห้วยกั้งนายปรีชา กาวีเขียว   
110บ้านธาตุขิงแกง    
111บ้านแม่วังช้างนายอารีย์ ขรรค์ชัย   
112บ้านแม่ทะลายนายณภัทร คะมณีวรรณ   
113บ้านสร้อยศรี    
114บ้านดอนมูลนายวสัน ดาวศรประศาสน์   
116บ้านเวียงลอนายนภดล เขื่อนเป็ก   
117บ้านศรีเมืองชุมนางสุรางค์ ตันกูล   
118บ้านน้ำจุนนายสิงหา กาชัย   
120บ้านร่องแมดนายณัฐพงษ์ ชุมภู   
121บ้านสันหลวงนางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ   
122บ้านห้วยไคร้    
123ชุมชนบ้านห้วยงิ้วนายประสิทธิ์ ชูศรีงาม   
124บ้านพวงพยอมนายวรพล จ้าวประยูร   
126บ้านสักลอนายชรินทร์ ธิวงค์   
127บ้านสักทุ่งนายอดิศร เทพเจริญ   
201อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์   
202บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)นายอำพล ราวกลาง   
203บ้านพระนั่งดินนายนพดล ธุระ   
204บ้านไชยพรม    
205บ้านปี้    
206บ้านวังเค็มใหม่    
208ปัวพิทยานายเสมอพงษ์ อินปั๋น   
209บ้านร่องค้อม    
210ไทยรัฐวิทยา 109(บ้านร่องส้าน)นายสมพิศ กาติ๊บ   
211บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)นายสัญญา จิโนสวัสดิ์   
212บ้านโจ้โก้    
213บ้านใหม่ร่มเย็นนางนนทวรรณ รวมสุข   
214บ้านปางถ้ำนายสุวัฒน์ โยปัญญา   
215บ้านต้นผึ้งนายไกรวุฒิ วงศ์ขจร   
216บ้านปัวศรีพรมนายสิรวิชญ์ อ่อนคำ   
217บ้านฝายกวางนายฉลาด เสนาธรรม   
218บ้านทุ่งหล่มนายมนัด คำถิน   
219บ้านแวนโค้ง    
221บ้านน้ำมินนายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า  สมจิตร(ชื่
222บ้านแฮะ    
223บ้านสบทุ(คีรีราษฎร์สงเคราะห์)นายปรีชา โสภาเคน   
224บ้านถ้ำผาลาดนายหาญ นันกาวงศ์   
226ชุมชนบ้านเชียงบานนางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่   
227บ้านทุ่งมอก(ราษฎร์อนุกูล)นายสมัย มีสติ   
229บ้านผาฮาวนายธนวัฒน์ ปริญญา   
230บ้านหัวทุ่ง    
231บ้านแม่ต๋ำนายสัญญา โยธาวุธ   
232บ้านแวน    
233บ้านผาลาดนายณัฐ คำมูล   
234ชัยชุมภูนายอรรถการ สุริยะ   
235บ้านสันปูเลยนายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ   
236บ้านปางมดแดงนายมณเฑียร ประเสริฐสังข์   
237บ้านหนองบัวเงิน    
238บ้านจำบอนนางกัญญารัตน์ พวงมะลิ   
301บ้านดู่นางบงกช ปัญญาไว   
302ชุมชนบ้านบอนนายฑัชธรรม สิงห์แก้ว   
304บ้านม่วง    
305บ้านบุญเรืองนางสาวอำไพร สมสมัย   
306บ้านห้วยสิงห์    
307อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล   
309บ้านห้วยแม่แดงนายอนุชา เชื้อเมืองพาน   
310บ้านหมุ้น    
311บ้านหนองท่าควาย    
312บ้านวังบง    
313บ้านสีพรม    
314บ้านป่าคา    
315บ้านใหม่พัฒนานายสุรชัย วรภูรีกุล   
316บ้านควรดง    
317บ้านสบขามนางสุชัญญ์ญา นงนุช   
318บ้านนาอ้อมนายศวิต ฟักงาม   
319บ้านผาตั้งนายพนมฉัตร มณีมัย   
320บ้านน้ำปุกนายสมพงษ์ สืบเครือพรม   
321บ้านขุนกำลังนายวิชิต กลิ่นหอม   
322บ้านสันติสุขนายวาที สมศรี   
323บ้านดอนแก้วนางสาวปาลีรัตน์ วังวล   
324บ้านดอนเงินว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา   
325บ้านหลวง    
326บ้านดอนไชยป่าแขมนายอณิรุจน์ สมจิต   
327บ้านหล่ายฝายแก้ว    
328บ้านแม่ทาย    
331บ้านแฮะนายภูบดินทร์ พวงจำ   
332บ้านทุ่งแตนายยุทธนา คงแหลม   
333ราชานุเคราะห์นางสาวธัญพิชชา บุญนะ   
334บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกา อนุสรณ์)นายอดุลย์ สิงห์คำ   
335บ้านปัว    
336บ้านเลี้ยวนายณัฐกฤช ชัยชนะ   
337บ้านแบ่งนายนิคม อินต๊ะวงค์   
338บ้านใหม่น้ำเงินนายสมพล สุขศรี   
339ชุมชนบ้านดอนไชยนายเอกพันธ์ ทนันไชย   
340บ้านปางผักหมนายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์   
341บ้านควรเก๊าเงา    
401บ้านไชยสถานนายกฤษฎิ์ กาบทุม   
402บ้านท่าม่าน    
403ชุมชนบ้านหลวงนายบรรจง คิดดี   
404บ้านหล่ายทุ่ง    
405บ้านปงสนุก    
406บ้านสระนายณรงค์ ไชยลังกา   
407บ้านทุ่งหนองนางสาวอวยพร สามารถ   
408บ้านท่าฟ้าเหนือนายวรันย์ ปัญญา   
409บ้านท่าฟ้าใต้นายธีระพงษ์ สุทธะ   
410บ้านนาบัว    
411อนุบาลเชียงม่วนนายจำเริญ เรือนสอน   
413บ้านบ่อเบี้ย    
414บ้านทุ่งมอก    
502บ้านสะแล่งนางผกาณิต บัวย้อย   
503บ้านร้องเชียงแรงนายศรศักดิ์ บัวผัด   
506บ้านสบบงนายจินดา ตาทิพย์   
507อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)นายโสภณ นาปรัง   
508บ้านปงนายอดุลย์ วรรณคำ   
509บ้านฮวกนายวิจิตร สมศรีวัฒนา   
510บ้านทุ่งติ้วนายอภิชาติ ดวงศรี   
511บ้านสถานนายเอกรัตน์ กันทะเนตร   
512ชุมชนบ้านหนองเลานายสุภัทร์ เขียนโพธิ์   
513บ้านป่าสักนายไพฑูรย์ มาวงค์   
514บ้านแกนายนิพันธ์ จันทร์กิเสน   
515บ้านแกใหม่นิคม    
516บ้านปงใหม่    
517บ้านสานายมนตรี วงศ์ใหญ่   
518บ้านทุ่งกล้วย    
519บ้านก๊อหลวงสิบตำรวจโทวิจารย์ หมดสังข์   
520บ้านก๊อน้อยนายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ